28.5 C
Bucharest
1 octombrie 2022
Afaceri economice și financiare Știri

Consiliul stabilește prioritățile sale pentru bugetul UE pentru exercițiul financiar 2020

Introducere

1. Consiliul subliniază faptul că procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2020 va fi ultima din cadrul perioadei de programare 2014-2020. În acest sens, bugetul va juca un rol important în punerea în aplicare a obiectivelor și a priorităților Uniunii menționate în cadrul financiar multianual (CFM).

2. Consiliul consideră că bugetul pentru exercițiul financiar 2020 ar trebui să asigure o gestiune bugetară prudentă și să permită marje suficiente, în limita plafoanelor, pentru a se putea face față unor situații neprevăzute. În același timp, ar trebui alocate resurse suficiente pentru programele și acțiunile care contribuie în cea mai mare măsură la realizarea politicilor Uniunii. Mai mult, bugetul ar trebui să permită onorarea angajamentelor deja asumate în cadrul CFM actual în timp util pentru a se evita orice creanță neachitată, în special în cadrul politicii de coeziune.

3. Consiliul consideră că disciplina bugetară trebuie menținută la toate nivelurile și că CFM, evaluarea la jumătatea perioadei a CFM (MTR) și angajamentele anterioare trebuie să fie respectate. Consiliul subliniază că este nevoie ca finanțarea tuturor cheltuielilor necesare să aibă loc, în limita posibilităților fără a se recurge la mecanisme de finanțare din afara CFM, care compromit principiile bugetare. Ca regulă generală, nu ar trebui să se recurgă la reangajări sau la prelungirea perioadelor de dezangajare.

4. Consiliul subliniază nevoia de previzibilitate atât a contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii, cât și a transferurilor de la bugetul UE către statele membre, reamintind că atât alocările bugetare insuficiente, cât și cele excesive creează provocări nedorite pentru bugetele naționale. Instrumentele de corecție bugetară, precum bugetele rectificative, ar trebui să se limiteze la minimul necesar, să fie prezentate Consiliului cât mai curând și să fie finanțate în principal din redistribuiri.

5. Consiliul ia act de capitolul 2 din partea V din proiectul de acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, conform căruia, pentru exercițiile financiare 2019 și 2020, în conformitate cu partea IV, Regatul Unit trebuie să contribuie la bugetele Uniunii și să participe la execuția acestora.

6. Consiliul îndeamnă Comisia să prezinte proiectul de buget estimativ pentru exercițiul financiar 2019 cât mai curând posibil, pentru a permite Consiliului să îl analizeze în mod adecvat.

Elemente-cheie pentru bugetul aferent exercițiului 2020

7. Consiliul reiterează necesitatea unui buget realist, care să respecte principiul bunei gestiuni financiare și al anualității. La elaborarea proiectului de buget pentru 2020, Comisia ar trebui să țină seama de strânsa legătură dintre nivelurile angajamentelor și plăților, de volumul angajamentelor restante, de necesitatea de a respecta plafoanele stabilite în CFM, de capacitatea de absorbție, precum și de accelerarea punerii în aplicare a programelor.

8. În ceea ce privește creditele de angajament și de plată, nivelul acestora ar trebui să fie ținut sub control și să corespundă unor necesități justificate. Stabilirea unui nivel adecvat al creditelor de plată pentru ultimul an al perioadei de programare este de o importanță ridicată pentru a se asigura o evoluție ordonată a creditelor de plată în concordanță cu creditele de angajament autorizate, evitându-se astfel în viitor acumularea de facturi neplătite. La pregătirea proiectului de buget, Comisia ar trebui să țină seama de previziunile îmbunătățite considerabil prezentate de statele membre și de faptul că contractarea pe teren a avansat.

9. Fără a aduce atingere punctului 8[1] din Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (AII)[2], Consiliul subliniază necesitatea de a asigura marje suficiente pentru angajamente la toate rubricile. Prin urmare, mobilizarea instrumentelor speciale pentru angajamente ar trebui să fie limitată. În cazul în care sunt necesare pentru a finanța circumstanțe neprevăzute, aceste instrumente ar trebui depuse numai după epuizarea altor opțiuni.

10. Consiliul subliniază că bugetul pentru exercițiul financiar 2020 ar trebui să respecte cu strictețe plafoanele relevante din Regulamentul privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020[3] și MTR. În acest context, Consiliul solicită Comisiei să indice clar liniile bugetare de la și către care creditele au fost și vor fi redistribuite și/sau acordate sub formă de alocări suplimentare, în conformitate cu acordul MTR, în cursul perioadei afectate și în special în 2020. Consiliul invită Comisia, în mod specific, să indice clar cum vor fi redistribuite sau compensate alocările suplimentare de la rubrica 1 legate de MTR în bugetul pentru 2020. Consiliul speră că Comisia va respecta graficele de plată convenite pentru fondurile de garantare, în special pentru Fondul european pentru investiții strategice (FEIS).

11. Consiliul speră că Comisia va executa bugetul în limitele alocărilor convenite în bugetul anual, incluzând cazurile în care se apelează la redistribuiri, dacă este nevoie. Utilizarea instrumentelor de corecție bugetară, precum bugetele rectificative, ar trebui menținută la nivelurile minime justificate și în conformitate cu Regulamentul financiar[4], finanțarea lor ar trebui efectuată în principal prin redistribuiri și introducerea lor ar trebui să aibă loc în timp util pentru a se evita întreruperile în funcționarea programelor Uniunii. Dacă se dovedește că măsurile corective sunt necesare, Consiliul își reiterează angajamentul ferm de a adopta o poziție cu privire la proiectele de buget rectificativ cât mai curând posibil.

12. La fel ca în anii precedenți, Consiliul invită Comisia să ofere previziuni de înaltă calitate privind atât veniturile, cât și cheltuielile în proiectul său de buget și pe parcursul întregului proces bugetar, însoțite de informații prompte, precise și transparente privind ipotezele și cifrele bugetare. Este esențial ca previziunile Comisiei cu privire la toate sursele de venituri și la execuția bugetară trecută și preconizată să fie fiabile și exacte, în scopul de a se evita atât alocările bugetare insuficiente, cât și cele excesive, precum și reportările nejustificate și excesive. Aceasta va permite Consiliului să evalueze eventualele cereri de credite suplimentare sau de redistribuire a resurselor existente.

13. Acuratețea proiectului de buget este esențială pentru a permite statelor membre să anticipeze nivelul contribuțiilor lor la bugetul Uniunii cu un nivel înalt de precizie. Consiliul reamintește că, în conformitate cu tratatul, Comisia are posibilitatea și responsabilitatea de a revizui și ajusta estimările de cheltuieli pentru anul următor furnizate de DG-urile care vor executa cheltuielile și de alte instituții înainte ca acestea să fie prezentate în proiectul de buget. În acest context, Consiliul îndeamnă toți actorii și, în special, Comisia să ia măsurile necesare pentru a evita solicitările neprevăzute de contribuții suplimentare sau reduse din partea statelor membre, în special în cazurile în care impactul asupra bugetelor naționale ar putea fi ridicat.

14. Consiliul reamintește principiul unității bugetului și invită Comisia să prevadă mijloacele financiare necesare pentru a pune în aplicare politicile Uniunii în cadrul bugetului UE. Transparența deplină este esențială pentru buna gestiune financiară a fondurilor Uniunii, prin urmare este esențială asigurarea de către Comisie a tuturor informațiilor relevante de îndată ce acestea devin disponibile, inclusiv în ceea ce privește veniturile alocate. Consiliul îndeamnă toate instituțiile, agențiile și alte organisme să continue să furnizeze toate informațiile relevante cu promptitudine, imediat ce acestea sunt disponibile, și cu regularitate.

15. Toate instituțiile, agențiile și alte organisme ar trebui să estimeze corect venitul alocat pentru anul următor și să îl includă în proiectele lor de estimări. Consiliul invită Comisia să țină cont de estimările respective la pregătirea bugetului pentru 2020.

16. Consiliul reamintește că toate amenzile, penalitățile și dobânzile acumulate impuse de Comisie ar trebui înregistrate în mod transparent în buget, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar.

17. Consiliul este îngrijorat de nivelul angajamentelor restante (RAL)[5] și va continua să supravegheze evoluția acestuia. Consiliul invită Comisia să monitorizeze în continuare cu atenție și cu regularitate evoluția RAL pe rubrici și pe programe, precum și să lichideze sau să dezangajeze angajamentele restante în timp util și în conformitate cu normele relevante. Consiliul speră că Comisia va prezenta previziuni cu privire la plăți pentru anul 2020 și perioada următoare înainte de iulie 2019 și că le va actualiza cu regularitate.

Aspecte specifice

Documente bugetare cuprinzătoare

18. Consiliul încurajează Comisia să îmbunătățească în permanență conținutul documentelor sale bugetare, făcându-le mai simple, mai concise și mai transparente. Acestea ar trebui să justifice în mod clar creditele solicitate, inclusiv repercusiunile în ceea ce privește profilurile de plată pentru anii următori până în 2020 și perioada următoare. În această privință, Consiliul invită Comisia să includă în orice propunere de modificare a nivelului convenit al creditelor de angajament și în orice propunere de mobilizare a unui instrument special detalii privind impactul corespunzător estimat asupra plăților și angajamentelor în cursul perioadei de programare actuale și al celei următoare și să actualizeze aceste informații în cazul în care sunt modificate printr-un instrument de corecție bugetară. Consiliul așteaptă cu interes să primească informațiile suplimentare, care trebuie furnizate împreună cu proiectul de buget, în temeiul articolului 41 din noul Regulament financiar. În plus, Consiliul invită Comisia să își prezinte previziunea pe termen lung privind intrările și ieșirile pentru următori cinci ani, în temeiul articolului 247 alineatul (1) litera (c) din noul Regulament financiar. În special, Consiliul solicită o defalcare detaliată a RAL anual estimat pe rubrică și pe program.

19. Consiliul recunoaște utilitatea sistemului Comisiei de „monitorizare și previzionare activă a execuției bugetare”, menit, printre altele, să prevină posibila acumulare a unor întârzieri substanțiale spre sfârșitul perioadei de programare. Consiliul reamintește că prezentul exercițiu de raportare ar trebui să includă previziuni actualizate în mod regulat cu privire la plăți, care urmează să fie discutate în cadrul unor reuniuni interinstituționale specifice, în conformitate cu punctul 36 al treilea paragraf din anexa la AII.

20. Consiliul invită Comisia să anexeze la proiectul de buget și să actualizeze cu regularitate o listă cuprinzătoare de propuneri ale Comisiei care nu au fost încă adoptate și care ar putea avea un impact asupra bugetului, pe linii bugetare, incluzând nivelul de credite în cauză, și asupra numărului de personal. Consiliul invită Comisia să includă într-o rezervă creditele de angajament și de plată pe care le propune pentru noile acte juridice sau modificări ale actelor juridice existente care nu sunt încă adoptate.

21. De asemenea, Consiliul invită Comisia să însoțească proiectul de buget cu un tabel cuprinzător pentru exercițiul 2020, în care să includă în mod consolidat o estimare a tuturor tipurilor de venituri alocate interne, pe linii bugetare și pe rubrici, inclusiv o prezentare generală a amenzilor susceptibile de a fi introduse în buget, precum și informații cuprinzătoare privind execuția instrumentelor speciale atât pentru creditele de angajament, cât și pentru cele de plată.

22. Consiliul salută buna practică de a însoți fiecare propunere de transfer de credite legată de o mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare și a rezervei pentru ajutoare de urgență cu câte o actualizare a nivelului de execuție a sumelor anuale maxime stabilite pentru instrumentul special în cursul exercițiului financiar respectiv. De asemenea, Consiliul invită Comisia să furnizeze periodic informații actualizate privind stadiul execuției plăților în avans aferente Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

23. Consiliul invită Comisia să includă, în fiecare propunere a sa de mobilizare a unui instrument special, informații actualizate privind stadiul execuției creditelor de angajament și de plată aferente instrumentului special respectiv.

24. Consiliul invită Comisia să prezinte ori de câte ori este posibil o evidență clară a datoriilor contingente care derivă din garanțiile bugetare, prin intermediul unor actualizări periodice, inclusiv o defalcare detaliată pe surse/instrumente și potențialul impact bugetar aferent al datoriei asupra plafonului de resurse proprii, înainte de aplicarea obligației legale care derivă din noul Regulament financiar.

25. Consiliul subliniază că fișele de program de înaltă calitate și informațiile financiare furnizate la timp privind propunerile de cheltuieli sunt vitale pentru stabilirea, confirmarea sau modificarea de către Parlamentul European și Consiliu a priorităților bugetare. În acest context, Consiliul salută noua Evidență a performanțelor programelor elaborată de Comisie și invită Comisia să o pună la dispoziție la timp, astfel încât să poată fi examinată în mod corespunzător. Respectiva evidență, alături de fișele de program ar trebui, în special, să se concentreze asupra informațiilor privind performanța, inclusiv asupra rezultatelor obținute, asupra justificării nivelului creditelor solicitate și asupra valorii adăugate a activităților UE. Această analiză ar trebui corelată într-un mod clar cu liniile bugetare relevante, în scopul sprijinirii procesului decizional bugetar.

Cooperarea interinstituțională pe parcursul procedurii bugetare

26. Consiliul încurajează toate instituțiile să colaboreze eficient și constructiv, permițând buna desfășurare a procedurii bugetare și stabilirea bugetului pentru exercițiul financiar 2020 în termenele prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în conformitate cu dispozițiile AII.

27. Consiliul invită Comisia să asigure prezentarea în timp util a situației estimărilor pentru 2020, astfel încât fiecare instituție să aibă suficient timp să desfășoare o analiză tehnică detaliată a estimărilor transmise și să își pregătească temeinic poziția în conformitate cu calendarul pragmatic convenit.

28. Consiliul subliniază necesitatea păstrării caracterului anual al procedurii bugetare, precum și a evitării discuțiilor privind chestiuni care nu sunt direct legate de negocierile privind bugetul anual. Acesta reamintește că scopul comitetului de conciliere, convocat în conformitate cu articolul 314 din TFUE, este de a stabili bugetul pentru exercițiul financiar 2020.

29. Consiliul invită Comisia să asigure accesul prompt și egal la informații și documente transparente și obiective, în toate etapele negocierilor de conciliere. Consiliul invită Comisia să faciliteze, în rolul său de mediator imparțial, o procedură bugetară axată în mod constructiv pe prioritățile concrete în materie de cheltuieli pentru 2020. În acest sens, Consiliul îndeamnă Comisia să evite introducerea în proiectul său de buget sau în propunerile de compromis ulterioare a unor elemente care să împiedice buna desfășurare a unei proceduri bugetare.

Cheltuieli administrative

30. Cheltuielile administrative ale UE ar trebui să fie raționalizate în continuare. Prin urmare, Consiliul îndeamnă toate instituțiile să își reducă sau să își înghețe cheltuielile administrative și să solicite finanțare numai pentru necesități justificate. Consiliul consideră că o cooperare mai strânsă între toate instituțiile și organismele UE, inclusiv partajarea serviciilor, este necesară pentru a se putea realiza și alte economii. Consiliul consideră că nivelul efectivelor de personal din toate instituțiile, organismele și agențiile trebuie să facă obiectul unei monitorizări permanente. Consiliul ia act de raportul privind evaluarea personalului pentru 2018 și încurajează toate instituțiile să continue, ca măsură minimă, să aplice reduceri ale numărului de persoane ocupate în echivalent normă întreagă (FTE) în toate categoriile de personal, pentru a compensa suplimentările de personal necesare în lumina evoluției priorităților de politică.

31. Consiliul îndeamnă toate instituțiile și organismele UE să prezinte la timp Comisiei informații clare, cuprinzătoare și consolidate privind cheltuielile lor administrative. În conformitate cu Regulamentul financiar, Comisia anexează la proiectul de buget documentele destinate să permită Parlamentului European și Consiliului să evalueze situația și să ia decizii bine fondate privind alocarea resurselor. În acest context, Consiliul solicită Comisiei să examineze dacă o evidență comparativă a posturilor ocupate efectiv, astfel cum se specifică la articolul 41 alineatul (3) litera (b) punctul (iii) din noul Regulament financiar, ar putea fi furnizată înainte de obligația legală prevăzută în noul Regulament financiar. Ar trebui acordată atenția cuvenită comprehensibilității și comparabilității în timp și între instituții a informațiilor furnizate. Fiecare instituție și organism comunitar ar trebui să furnizeze informații clare și concise cu privire la execuția anterioară a bugetelor, precizând cuantumul reportărilor și veniturilor alocate plătite.

32. Consiliul consideră că nivelul efectivelor de personal din toate instituțiile, organismele și agențiile trebuie să facă obiectul unei monitorizări și al unui control permanent. Acesta ia act de faptul că, până în 2017, angajamentul asumat în cadrul AII de a reduce posturile din schemele de personal cu 5 % în perioada 20132017 nu a fost respectat de toate instituțiile, organismele și agențiile Uniunii. Prin urmare, Consiliul îndeamnă acele agenții care nu și-au respectat încă obiectivele să realizeze reducerile încă neefectuate și îndeamnă Comisia să țină seama de acest lucru în proiectul său de buget pentru 2020.

33. Consiliul își reiterează apelul[6] adresat Comisiei, ca acesta să propună măsuri ulterioare adecvate pentru a stabiliza în mod real costurile administrative și a menține sub control efectivul total de personal, inclusiv agenții contractuali.

Agenții descentralizate

34. Deși recunoaște caracterul multianual al acțiunilor derulate de anumite agenții descentralizate, Consiliul reamintește faptul că alocările bugetare excesive au condus în trecut la un nivel considerabil și în unele cazuri nejustificat al reportărilor. Acesta reiterează importanța de a menține un control ferm asupra finanțării respectivelor agenții și de a o limita strict la necesitățile justificate. Consiliul îndeamnă Comisia să ia în continuare în calcul creditele neutilizate, atunci când stabilește proiectul său de buget pentru exercițiul financiar 2020. De asemenea, Consiliul invită Comisia să verifice cu atenție și, după caz, să revizuiască cererile de fonduri și de posturi propuse de agenții, ținând seama de gradul anterior de execuție, de numărul posturilor vacante și de efectivul personalului statutar. Comisia este încurajată să compenseze la nivel intern un nivel adecvat de FTE și de alocări corespunzătoare în momentul delegării de atribuții către agențiile descentralizate sau către organisme similare, propunând un mandat nou sau adaptat pentru acestea.

35. Consiliul îndeamnă Comisia să concentreze toate fondurile care urmează să fie executate de către agențiile descentralizate în liniile bugetare ale acestora și să evite finanțarea pe bază de granturi și acorduri de contribuție suplimentare din programele UE.

36. Consiliul solicită Comisiei să efectueze o examinare pe baza căreia să prezinte Parlamentului European și Consiliului o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra agențiilor descentralizate, a atribuțiilor actuale ale acestora și a atribuțiilor preconizate în contextul propunerilor legislative actuale, cu un accent specific asupra valorii adăugate a UE și a dezvoltării personalului, împreună cu proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2019.

Concluzie

37. Consiliul consideră că bugetul pentru exercițiul financiar 2020 trebuie să respecte pe deplin cadrul existent, MTR și angajamentele asumate în trecut și solicită o gestiune bugetară prudentă și marje suficiente. Bugetul pentru 2020 ar trebui să prevadă suficiente resurse pentru a consolida în continuare economia europeană în domeniile care fac obiectul CFM anual. Consiliul subliniază că o utilizare transparentă, corectă și responsabilă a resurselor Uniunii reprezintă un principiu general menit să aducă cetățenii UE mai aproape de proiectul european.

38. Consiliul va susține un buget realist pentru 2020, care să găsească echilibrul adecvat între prudența fiscală și cheltuielile care corespund priorităților Uniunii. Acesta subliniază faptul că o evaluare promptă, previzibilă, transparentă și exactă a nevoilor, pe baza unor informații bugetare cuprinzătoare, reprezintă un instrument esențial pentru realizarea acestui obiectiv. Consiliul va ține seama, în special, de faptul că 2020 este ultimul exercițiu financiar din cadrul actualului CFM 2014-2020 și, în consecință, nevoile de încheiere cu succes a programelor actuale trebuie evaluate într-un mod atent și realist.

39. Consiliul reiterează necesitatea respectării ajustărilor realizate în contextul MTR și a plafoanelor relevante din Regulamentul privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020. Marjele suficiente în limita plafoanelor sunt esențiale pentru a se putea face față unor circumstanțe neprevăzute, oferind, în același timp, un nivel adecvat de finanțare și respectând angajamentele asumate deja în lumina accelerării punerii în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2020. În plus, Consiliul subliniază importanța furnizării unor previziuni fiabile și precise asupra veniturilor, care să permită statelor membre să își evalueze în timp util contribuțiile preconizate la bugetul UE.

40. Consiliul subliniază necesitatea respectării principiilor bugetare, în special a principiilor anualității și unității bugetului. Ca regulă generală, nu ar trebui să se recurgă la reangajări sau la prelungirea perioadelor de dezangajare.

41. Consiliul reafirmă importanța deosebită pe care o acordă prezentelor orientări și dorește ca acestea să fie luate în considerare în mod corespunzător atunci când Comisia pregătește proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2020. În plus, Consiliul invită Comisia să faciliteze negocierile pe parcursul întregii proceduri bugetare.

42. Prezentele orientări vor fi transmise Parlamentului European și Comisiei, precum și celorlalte instituții.

[1] „8. În vederea unei bune gestiuni financiare, instituțiile asigură, în măsura posibilităților, pe parcursul procedurii bugetare și în momentul adoptării bugetului, disponibilitatea unor marje suficiente sub plafoanele aferente diverselor rubrici din CFM, cu excepția subrubricii «Coeziune economică, socială și teritorială».”

[2]Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

[3] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

[4] Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

[5] În conformitate cu Raportul Comisiei privind execuția, nivelul angajamentelor restante (RAL) ale Comisiei se cifra la 299 998,99 milioane EUR la 30 noiembrie 2018.

[6] Concluziile Consiliului privind orientările bugetare pentru exercițiul financiar 2018 (documentul 6522/17) și 2019 (documentul 6315/18), precum și privind studiul Eurostat referitor la implicațiile bugetare pe termen lung ale costurilor pensiilor UE (documentul 14834/16).

Vizitați pagina reuniunii

Related posts

Expoziție de artă contemporană românească, cu participarea extraordinară a artistului Mircea Cantor, găzduită de celebra galerie de artă Hangar din Bruxelles

Alexandru Stefan

Brexit: Consiliul adoptă o serie de măsuri de contingență pentru scenariul „fără acord”

Alexandru Stefan

Întrevederea bilaterală a ministrului afacerilor externe Teodor Meleșcanu cu președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, David McAllister

Alexandru Stefan